Welkom

COACH staat voor Centre for Overweight Adolescent and Children's Healthcare. Het is een centrum dat zich richt op de gezondheidszorg voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht.

<lees verder>

Het COACH programma

Het programma in het Maastricht UMC+ omvat het gehele zorg traject; signalering, diagnose, behandeling en nazorg.De behandeling is primair gericht op gezondheidswinst. Positief te stellen doelen voor deelnemende kinderen zijn; zich krachtiger voelen, meer energie hebben, ontwikkelen van levenslange gezonde gewoonten, preventie van co-morbiditeit, verbeteren van bestaande co-morbiditeit

Intensieve coaching van de deelnemende kinderen en hun ouders is belangrijk om de aanpassingen in leefstijl te bewerkstelligen. Ouders en kinderen weten vaak zelf wel welke stappen ondernomen moeten worden om ongezond gedrag gezonder te maken. Maar toepassing in de praktijk zonder begeleiding blijkt lastig. Kinderen en hun ouders worden frequent gezien op de COACH polikliniek. De frequentie van de bezoeken wordt aangepast op de behoeften van het kind en de ouders. Dat betekent dat voor sommige kinderen de begeleiding tijdelijk kan worden geïntensiveerd, terwijl bij kinderen die vooruitgang boeken in zelfmanagement van leefstijlverandering de frequentie van poliklinische evaluatie en coaching kan worden verlaagd.

Signalering

Intake 

Co-morbiditeitscreening

Multidisciplinair team

Gecombineerde leefstijlinterventie

 

Signalering

De signalering van een grote meerderheid van de kinderen met overgewicht in de regio Zuid-Limburg wordt gewaarborgd door samenwerking met regionale GGD, JGZ, huisartsen en artsen in perifere ziekenhuizen. De JGZ consulteert kinderen op de leeftijd van 5, 9 en 10 jaar. Kinderen bij wie sprake is van overgewicht en obesitas volgens het “Kenniscentrum Overgewicht” zullen worden doorverwezen naar het obesitas team van het MUMC+. Bovendien worden huisartsen in de regio aangemoedigd kinderen met overgewicht en obesitas door te sturen naar het Maastricht UMC+ voor screening van co-morbiditeit, behandeling en (gezamenlijke) begeleiding. In een enkel geval kloppen ouders zélf aan bij COACH.

Intake gesprek en gezondheidsonderzoek

Alle kinderen die worden doorwerven naar COACH worden eerst uitgenodigd op de polikliniek voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek wordt er besproken wat het COACH programma inhoud en kunnen kinderen en hun ouders beslissen of ze willen deelnemen.

Deelname aan COACH begint met een 24 uurs opname op de kinderafdeling. Tijdens deze opname wordt de gezondheid van het kind uitgebreid in kaart gebracht. Mogelijk onderliggende oorzaken voor het overgewicht worden onderzocht en er vindt een co-morbiditeit screening plaats.  Door middel van een medische vragenlijst, een volledig lichamelijk onderzoek, een nuchtere bloedafname, een orale glucose tolerantietest, bloeddrukmetingen en een polysomnografie. De co-morbiditeitsscreening zal jaarlijks worden herhaald tenzij kinderen niet langer voldoen aan de criteria voor overgewicht.

 Co-morbiditeitscreening

Behandeling van obesitas hoort te beginnen met het onderzoeken van de symptomen en de onderliggende oorzaken, aldus de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Daarom meten wij niet alleen de BMI en de buikomvang, maar willen ook inzicht te krijgen in eventuele co-morbiditeiten.

Om inzicht te krijgen in de co-morbiditeiten worden kinderen met overgewicht en obesitas gedurende 24 uur opgenomen ten behoeve van een uitgebreide co-morbiditeitsscreening. Op de dag  van de opname komen patienten nuchter en wordt een orale glucose tolerantie test uitgevoerd (OGTT). Bloed wordt afgenomen op tijdstip  0, 30, 60, 90 en 120 minuten na de glucose inname ter bepaling van glucose en insuline. Additioneel bloed kan worden afgenomen voor studies die verbonden zijn aan dit programma. Tijdens de opname wordt de bloeddruk gemeten. Nachtelijke ademhalingsstoornissen komen zeer veel voor bij kinderen met overgewicht en obesitas. Daarom vindt er bij alle kinderen een polysomnografie plaats. Tevens wordt er bij alle kinderen een echo van de lever gemaakt om het risico op leververvetting (non-alcoholic fatty liver disease, NASH) in te schatten.

De co-morbiditeitsscreening zal jaarlijks worden herhaald tenzij kinderen niet langer voldoen aan de criteria voor overgewicht.

Multidisciplinair team

De resultaten van alle onderzoeken die verricht zijn tijdens de 24 uurs opname worden besproken door het multidisciplinaire team bestaand uit kinderartsen, diëtisten, psychologen en pedagogen. Op basis van deze informatie kan een zo goed mogelijk zorg-op-maat plan ontwikkeld worden.

Gecombineerde leefstijlinterventie

Alle kinderen in het programma worden intensief begeleid door het een persoonlijke coach (een van de leden van het multidisciplinaire team). De begeleiding is gestoeld op motiverende gespreksvoering die tot doel heeft leefstijlverandering bij kinderen en ouders teweeg te brengen

Enerzijds bestaat deze verandering in leefstijl uit het verbeteren van het eetgedrag. Dit wordt mede ondersteund door begeleiding door diëtistes met uitgebreide ervaring met kinderobesitas. Tijdens verricht door een diëtiste werkzaam in het MUMC+. Vervolgens zal de begeleiding worden uitgevoerd door een diëtiste werkzaam bij Envida. Deze poliklinische consulten worden uitgevoerd op de locatie  Maastricht UMC+.  Zo hebben de kinderen met hun ouders 1 locatie waar ze heen kunnen gaan.

Anderzijds is de behandeling gericht op het verhogen van de lichamelijke activiteit; meer buitenspelen en sportactiviteiten (minimaal 1 uur per dag), vermindering van zittende activiteiten tot maximaal 1 uur per dag (TV, computer), stimuleren van lichamelijk transport (fiets, lopen, trap). Ook hier wordt samen met de ouders gekeken naar hun voorbeeld functie, en aangemoedigd te participeren in de dagelijkse activiteiten.